Aanvraag WVO vergunningen

In de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is vastgelegd dat voor een groot aantal industrieën en bedrijven een vergunningplicht geldt voor het lozen van afvalwater op het riool of oppervlaktewater. Deze vergunningplicht wordt bepaald door de hoeveelheid afvalwater dat geloosd wordt en/of de vervuilingsgraad van het afvalwater. Daarnaast is een aantal typen bedrijven aangewezen als vergunningplichtig los van hoeveelheid en verontreinigingen. 

Wvo-vergunning met ruimte  
Unispect stelt in overleg met uw bedrijf en het bevoegd gezag de Wvo-aanvraag op. De manier waarop de aanvraag wordt vormgegeven bepaalt de ‘ruimte’ in de uiteindelijke voorschriften. Worden er vrachten of concentraties aangevraagd en in welke hoeveelheden? Wat is de relatie met een eventuele Wm-vergunning? Wat is de ‘stand van de techniek’ en hoe verhoud uw situatie zich tot deze stand van de techniek. Unispect helpt u bij het beantwoorden van deze en andere vragen.

Besparingsmogelijkheden
Regelmatig signaleert Unispect tijdens het traject van aanvragen dat er besparingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld het minder lozen van vervuilingeenheden dan opgegeven is in eerdere aanvragen, het in eigen beheer voorzuiveren van afvalwater of het onderhandelen over lozingstarieven met het bevoegd gezag. Uiteraard adviseren wij u over deze gesignaleerde besparingsmogelijkheden.

Onze expertise
Voor de vergunningaanvraag kunnen onderzoeken en metingen noodzakelijk zijn om inzicht te krijgen in de milieubelasting en/of milieu-aspecten. Unispect kan deze ondersteunende onderzoeken voor u laten uitvoeren. Wij bewaken de samenhang tussen deze onderzoeken en de betreffende vergunningaanvraag.
Het totale pakket dat wij u kunnen bieden, waaronder de WVO- en WM-vergunningaanvragen, houdt niet op bij een schriftelijk advies. Wij adviseren u gedurende het gehele traject.

 

 
 
 
 
contact
inspect & improve